Så jobbar vi

Processer kan betyda olika saker för olika personer och verksamheter, men den definition vi använder är; ett antal definierade aktiviteter som hänger ihop samt har en tydlig början och ett tydligt slut. Därmed kan eventuella gap identifieras, aktiviteter läggas till eller ändras för att ett nytt och mera effektivt arbetssätt på så sätt ska beskrivas. Det är alltid viktigt att identifiera syftet av en process.

Tyngdpunkten i vårt arbete beror mycket på våra klienters processmognad. Möjliga utgångslägen kan vara: 

  • Problem löses när de uppstår, kompetensen finns hos enskilda individer, det kan finnas beskrivna processer men vi vet inte riktigt var och i vilken omfattning.
  • Processbeskrivningar finns och vi följer dem så gott det går. Vi vet hur vi genomförde aktiviteten förra gången och kan upprepa det igen. Det finns visst beroende till enskilda individer som har erfarenheter och kunskap, dessa involveras för att få tips, ta del av enklare checklistor etc. 
  • Processbeskrivningar med tillhörande checklistor/rutiner finns. Medarbetare har enkel åtkomst till dessa och inser nyttan med att alla arbetar enligt överenskommen process. Följer upp att alla arbetar enligt processerna.
  • Det finns väl fungerande processer som nyttjas på därför avsett sätt. Processerna kan följas upp med avseende på tid, kostnad, kvalitet och nyttjas vid styrning. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att eliminera onödiga delar och att effektivisera.

Det är viktigt att säkerställa att ledningen sanktionerar och stödjer initiativet för processutveckling. Nyckelpersoner i verksamheten bör även involveras tidigt för att vara ambassadörer för arbetet. Notera att vi ser att processutveckling är tätt sammankopplat med förändringsledning och de utmaningar som det innebär. För att nå en lyckad förflyttning behöver ett engagemang och acceptans säkerställas.

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att förändra beteenden hos individer, grupper eller organisationer för att få så bra resultat som möjligt vid en förändring.

Det är viktigt att förstå varför förändringen måste ske. Till skillnad från projektledning, som främst fokuserar på de tekniska delarna i förändringen, handlar förändringsledning om människorna som påverkas av förändringen.

Ett exempel på när förändringsledning kan vara bra är när man implementerar ett nytt system i ett företag. Parallellt med att systemet rullas ut bör man också jobba med förändringsledning, för att användarna faktiskt ska vilja använda systemet och således göra förändringen effektiv.

Att implementera förändringar är för många företag en stor utmaning, då man ofta inte har någon kunskap om förändringsledning. Ständiga förbättringar är grunden för ökad produktivitet och genom ständig rörelse uppåt/framåt blir organisationen svår att nå och att kopiera för konkurrenter. Dessutom blir organisationen samtidigt mera attraktiv för medarbetare, kunder och partners.