usflag2IMG_3891MST Consulting was founded in 1995 by the 20 years old Magnus Strid, in Strömsund. First as a smaller transportation-firm, but followed a plan for growth with stated goals. 1999 Magnus Strid started to act as an organization- and management consultant, mostly for other smaller Swedish transportation corporations until about 2006.

From 2004 also the MLM-market (Multi Level Marketing, Network Marketing or Affiliate Marketing) has been an interesting task, when this market always has been in big concerns when it comes to building trustworthy and long lasting leadership. Magnus Strid has, after reaching the top in one MLM-company unfortunately with business running only until 2008, with his great experience and knowledge become a popular and appreciated keynote speaker for educational-, teambuilding- and leadership seminars and events.

Thanks to the insight deep into international ventures since 2006, we´ve built a great social network of important contacts and peak knowledge for offshore incorporation and banking, included legal service & licensing. From the start, and actually all the way up until this time described here, Magnus Strid has also been into some different mechanics and technical assignments, both smaller but also heavy equipment engineering included, with an ElEng from Mid Sweden University, and SciEng from University of Skövde, as a back up.

Because of our own need around 2008 we had to learn the basics and most important techniques of webdesign and searchengine-optimization (SEO).

During a intensive period of time from about mid 2014 to the beginning of 2017 we was, because of the war in other parts of the world and the following extraordinary flow of refugees to Sweden, forced to learn the skills to develop temporary migration camps out of such as apartments, schools, camps and hotels in Sweden. During this security tech challenge we educated our self to become skilled in fire & evacuation technical installations, but also to educate and lead camp managements and staff in the necessary rules and regulations after general guidelines of the Swedish Fire Protection Association.

A closer look into the heavy construction & building areas has also during 2016-2017 been of our interest. This venture was finally separated from MST Consulting into another company, called Construction Technologies Scandinavia AB where, as one out of a few, offering a newly world patented technology for light weight concrete constructions, including material and services around this patent, for real estate developers and constructors. This venture is backed up by an university course in Logistics, Material- & Production Management from The Linnéaus University of Ljungby, and 2021 Magnus finalizes an BSc in Leadership, Qualitymanagement & Improvement Engineering for Industrial Technologies.

From the beginning of 2017 our head assignment and main focus is as an initial analyst for foreign corporations growing into Scandinavia. This recently attracted to us an assignment for the cryptology and blockchain technology, for a new company aiming to lead the way, not only in Sweden but in Europe, first of all with crypto mining to serve the top 5-10 crypto currencies out there.

Find the Linked In-profile of Magnus Strid here.

We have a few times been into this through different joint ventures and projects of real estates, now aiming to build a real estate portfolio of our own.

sweflag2MST Consulting grundades 1995 av den då 20-åriga Magnus Strid i Strömsund, först som en mindre transport-firma, men från start efter en tillväxtplan med tydliga mål. 1999 började Magnus Strid att verka som organisations- och ledningskonsult, mestadels i andra mindre Svenska transportföretag.

Fr o m 2004 har MLM (relations-marknadsföring) varit av strot intresse, då denna marknad alltid haft svårt att etablera trovärdigt och långsiktigt ledarskap. Magnus Strid har, efter att tidigare ha nått toppen i ett MLM-bolag som tyvärr endast var verksamt fram till 2008, med sin breda erfarenhet och goda kunskaper blivit en populär talare på utbildnings-, teambuilding-, ledarskaps-, seminarier och event.

Tack vare en djupare insyn i olika internationella verksamheter sedan 2006 har Magnus Strid byggt ett stort nät av viktiga kontakter och en gedigen kunskap runt bolagsbildning och bankregistrering, inkl juridisk vägledning och licensiering offshore. Fram till den här tiden har Magnus även tagit en del tekniska och praktiska uppdrag inom både småmaskin-teknik men även inom tyngre teknisk utrustning och maskiner, med en EEng från Mittuniversitetet Sverige, och ScEng från Universitetet i Skövde, i ryggen.

Sedan 2008 har vi, först och främst för vår egen verksamhets behov lärt oss grunderna och senare samlat utökade kunskaper och därför kunnat ta uppdrag inom webb-design och sökmotor-optimering (SEO).

Under en intensiv period mellan ungefär mitten av 2014 och början av 2017 var vi, till följd av hot- & krigssituationen i andra delar av världen och med den efterföljande extrema anstormningen av flyktingar till Sverige, mer eller mindre tvingade att lära oss upprätta tillfälliga asyl-boenden i tidigare fastigheter för ex lägenheteter, skolor, fritidsanläggningar och hotell i Sverige. Under denna säkerhets-tekniska utmaning utbildade vi oss och blev bra på bl a brandskydd & utrymningstekniska installationer, men även att driva boenden och utbilda personal i nödvändiga regelverk enligt generella riktlinjer från Svenska Brandskyddsföreningen.

Vi har tagit oss en närmare titt på möjligheterna runt större konstruktion & bygg under 2016-2017. Detta separerades till slut från MST Consulting och mynnade i ett nytt företag, Construction Technologies Scandinavia AB som genom detta, som en av få, kan erbjuda en nyligen världspatenterad byggteknik med lätta betong-konstruktioner, inklusive material och tjänster runt dessa patent, för fastighetsutvecklare och konstruktörer. Detta samarbete backas upp med en kurs i Logistik, Material- & Produktionsledning på Linnéuniversitetet i Ljungby och 2021 löser Magnus ut sin Kandidatexamen i Ledarskap, Kvalitet & Förbättring med inriktning på Industriell Teknik.

Från början av 2017 verkar vi huvudsakligen som en förberedande utredare för utländska företag som vill starta eller växa in med verksamhet i Skandinavien. Ett av de senaste utredningsuppdragen har lett till ett förlängt och utökat uppdrag inom cryptologi och blockchain-teknologin för ett företag som siktar på att bli, inte bara ledande i Sverige, utan i Europa, först och främst på crypto-mining av de 5-10 största crypto-valutorna.

Hitta Magnus Strid´s Linked In-profil här.

Vid ett flertal tillfällen så har vi varit delaktig i olika samarbeten och projekt för fastighetsutveckling, men siktar nu på att skapa ett eget bestånd.