usflag2IMG_3866The knowledge and strategies that we developed mostly and through the years have been used with great success within the Management-, Development-, Marketing- and Sales areas. We also have built good relations with highly trained external specialists in those, but also related areas.

What seams impossible, requires just a bit more effort.

If Your own strength isn´t enough anymore, or If You´ve temporary decided to outsource some part of Your business before You go for employment, we could help You out. We always place our clients as the main priority of our operations, which has built strong long term relations and a great reputation.

Our most common client is a private with great expectations of life, small- or medium sized companies, but also bigger companies and organizations when we know they often struggles with structure- and management issues.

One of our first offer, is to give You the first brief of assessment and offering FOR FREE, to know more and to try us out, with no further demands. We will also look for and provide FOR FREE, reports in Your area of interest.

Quality management policy

MST Consulting shall provide service and produce result with as high quality, safety och efficiency as possible, always at least due to any demands from contractors or laws. MST Consulting apply satisfied-client-guarranty. MST Consulting acting with guidelines from the quality management system ISO 9001.

Environmental management policy

MST Consulting shall use materials, routines and a way to work, which in the long term makes as less bad impact as possible for our environment and surroundings, by an ongoing control of consumption, investments in new efficient tools and regular equipment overhaul. Of course we recycle if possible, but also make other active choices to minimize a negative environment footprint. MST Consulting acting with guidelines from the environmental management system ISO 14001.

Co worker and staff management policy

MST Consulting, and any co operators and staff used, shall work for an equal, attractive and enjoyable working environment for everybody, by using good ethics and high working morality to set a generally high state of mind, but also by engage all, no matter sex nor place of birth, be a part of the team and the result. Both in- and outside our corporate role we shall be role models and someone for children, youngsters and young grown ups to look up to and be able to copy as good examples.

 

sweflag2De färdigheter och strategier som vi utvecklat mest och varit framgångsrika med genom åren, är framför allt inom olika Lednings-, Utvecklings-, Marknadsförings- och Försäljningsområden. Vi har även byggt goda relationer med externa samarbetspartners som har spetskompetens inom dessa och närliggande områden.

Det som verkar omöjligt, kräver bara mera kraft.

Om det känns som att Ni inte längre själv räcker ända fram, eller om Ni tillfälligt vill lägga ut ett uppdrag på entreprenad innan Ni själva är redo att anställa, så kan vi hjälpa Er. Vi sätter alltid våra uppdragsgivare i centrum, vlket har gjort att vi byggt starka långsiktiga relationer samt ett gott anseende.

Vi vänder oss i första hand till privatpersoner med höga förväntningar på livet, de små och medelstora företagen, men även till större företag och organisationer då vi vet att det även där ofta förekommer struktur- och ledningsbekymmer.

Ett av våra första erbjudanden, är att låta Er få den första genomlysningen och offerten GRATIS, för att kunna utvärdera oss, utan framtida krav. Vi kommer även att kunna tillhandahålla intressanta rapporter GRATIS, som kan vara relevanta för Er.

Kvalitetspolicy

MST Consulting skall genomföra uppdrag och åtaganden med så hög kvalitet, säkerhet och effektivitet som möjligt, alltid minst enl de krav som uppdragsgivare eller lagen ställer. MST Consulting tillämpar nöjd-kund-garanti. MST Consulting arbetar efter riktlinjer ur certifieringssystemet ISO 9001.

Miljöpolicy

MST Consulting skall använda sig av material, rutiner och arbetssätt som på lång sikt påverkar miljön och omvärlden på ett så lite negativt sätt som möjligt, bl a genom att löpande se över förbrukningar, investera i nya effektiva hjälpmedel och underhåller utrustning. Självklart källsorterar och återvinner vi i så lång utsträckning som möjligt och gör om möjligt även andra aktiva val för att minimera negativ miljöpåverkan. MST Consulting arbetar efter riktlinjer ur cerifieringssystemet ISO 14001.

Medarbetarpolicy

MST Consulting, med eventuella samarbetspartners och medarbetare, skall verka för en jämställd och trevlig arbetssituation för alla på arbetsplatsen, genom att med god etik och hög arbetsmoral skapa god stämning, bla genom att låta alla, oavsett ex kön eller ursprung vara en del av arbetslaget och verksamheten. Både i och utanför vår arbetsroll skall vi vara föredömmen och framför allt någon för barn, ungdomar och unga vuxna att se upp till och kunna ta efter som goda medmänniskor.